آموزش داده کاوی

قسمت ششم: خوشه بندی به روش KMeans (Unsupervised Learning)

قسمت ششم: خوشه بندی به روش KMeans (Unsupervised Learning)

در این قسمت می خواهیم با استفاده از روش معروف خوشه بندی KMeans دسته های مختلف را بین درآمد در سن های مختلف را شناسایی کنیم. به همین منظور ابتدا به صورت فرضی یک سری داده های آماری تولید می کنیم. این داده شامل سن افراد و میزان درآمد آن هاست. تابع زیر اینکار را مشاهده ادامه مطلب…

قسمت چهارم: مدل کردن یا برازش منحنی روی داده ها در پایتون

قسمت چهارم: مدل کردن یا برازش منحنی روی داده ها در پایتون

فرض کنید یک سایت خرید داریم، که میزان خرید با سرعت لود شدن صفحه سایت ارتباط دارد. حال میخواهیم این ارتباط را مدل کنیم. در برنامه زیر ابتدا یک سری داده ها فرضی از میزان خرید و سرعت لود شدن صفحه سایت تولید می کنیم. سپس قسمتی از داده ها را برای مدل کردن منحنی مشاهده ادامه مطلب…

قسمت دوم: محاسبه پارامترهای آماری رایج در پایتون

قسمت دوم: محاسبه پارامترهای آماری رایج در پایتون

قبل از شروع لازم است تا ماژول های لازم را فراخوانی نمایید :

  تولید اعداد تصادفی به صورت توزیع نرمال مربوط به دستمزد کارگران

نمایش هیستوگرام 50 تکه ای مربوط به داده های بالا

محاسبه میانگین و میانه  

محاسبه انحراف معیار و واریانس

  نمایش بیشتر فراوانی یا مشاهده ادامه مطلب…