داده کاوی و تحلیل داده

قسمت دوم: محاسبه پارامترهای آماری رایج در پایتون

قسمت دوم: محاسبه پارامترهای آماری رایج در پایتون

قبل از شروع لازم است تا ماژول های لازم را فراخوانی نمایید :

  تولید اعداد تصادفی به صورت توزیع نرمال مربوط به دستمزد کارگران

نمایش هیستوگرام 50 تکه ای مربوط به داده های بالا

محاسبه میانگین و میانه  

محاسبه انحراف معیار و واریانس

  نمایش بیشتر فراوانی یا مشاهده ادامه مطلب…

قسمت اول: مروری بر ماژول تحلیل داده و ساختار ساز Pandas

قسمت اول: مروری بر ماژول تحلیل داده و ساختار ساز Pandas

ابتدا لازم است تا این ماژول را از سایت http://pandas.pydata.org/ دریافت کرده و نصب کنید. و از طریق خط فرمان cmd با استفاده از دستور pip install pandas به راحتی نصب کنید. قبل از شروع لازم است تا ماژول های لازم را فراخوانی کنید به این صورت :

  سه ساختار در pandas پشتیبانی مشاهده ادامه مطلب…