آموزش مقدماتی پایتون،قسمت دوم: کار با رشته ها و حروف در پایتون (string in python)

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت دوم: کار با رشته ها و حروف در پایتون (string in python)

  buy_icon  

عملیات مهم با رشته ها و حروف

 

>>> t1=”milad” تعریف رشته
>>> print t1 نمایش رشته
milad
>>> t2=’This is a text’
>>> print t2
This is a text
>>> t3=”my name’s milad”
>>> print t3
my name’s milad تلفیق دو رشته
>>> print t1+t2
miladThis is a text
>>> print t1+” “+t3 تلفیق دو رشته
milad my name’s milad
>>> num=26
>>> t4=”my age’s “
>>> print t4+str(num) تلفیق رشته با عدد
my age’s 26
>>> in1=input(‘enter your age: ‘) دریافت عدد از ورودی
enter your age: 26
>>> in2=raw_input(‘enter your name: ‘) دریافت رشته از ورودی
enter your name: milad
>>> print in2+” is “+str(in1)+” years old”
milad is 26 years old
>>> family=[‘dad’,’mom’,’sis’,’bro’] تعریف آرایه ای از رشته ها
>>> print family
[‘dad’, ‘mom’, ‘sis’, ‘bro’]
>>> len(family) طول آرایه
4
>>> family[2] دسترسی به المان رشته ای آرایه
‘sis’
>>> text=family[2]
>>> text[2] دسترسی به حروف داخل رشته
‘s’
>>> list(text) تبدیل رشته به آرایه ای از حروف
[‘s’, ‘i’, ‘s’]
>>> ‘text.’*5 تکرار رشته
‘text.text.text.text.text.’
>>> name=’milad’
>>> ‘z’ in name حضور یا عدم حضور یک حرف در یک رشته
False
>>> ‘m’ in name حضور یا عدم حضور یک حرف در یک رشته
True

 

 

 

تعدادی از توابع پرکاربرد رشته (string module)

>>> text=”this is a message!”
>>> text.find(‘is’) یافتن یک رشته در یک رشته دیگر
2
>>> string.upper(text) بزرگ کردن حروف رشته
‘THIS IS A MESSAGE!’
>>> string.count(text,’is’) شمارش یک رشته درون رشته ای دیگر
2
>>> string.split(text) جدا کردن رشته به آرایه ای از کلمات تشکیل دهنده
[‘this’, ‘is’, ‘a’, ‘message!’]
>>> string.join(string.split(text, ‘ ‘), ‘#’) چسباندن آرایه ای از کلمات و تشکیل یک رشته
‘this#is#a#message!’
>>> string.join(family,’*’) چسباندن آرایه ای از کلمات و تشکیل یک رشته
‘dad*mom*sis*bro’

 

 

متدهای داده از نوع لیست (همان آرایه ها )

 

>>> mylist=[‘red’,’blue’,’green’] تعریف لیست
>>> mylist.append(‘orange’) اضافه کردن آیتم به انتهای لیست
>>> print mylist نمایش لیست
[‘red’, ‘blue’, ‘green’, ‘orange’]
>>> mylist نمایش لیست
[‘red’, ‘blue’, ‘green’, ‘orange’]
>>> mylist.extend([‘yellow’,’pink’]) اضافه کردن یک لسیت به انتهای یک لیست دگیر
>>> mylist
[‘red’, ‘blue’, ‘green’, ‘orange’, ‘yellow’, ‘pink’]
>>> mylist.insert(4,’black’) اضافه کردن یک آیتم در موقعیت دلخواه
>>> mylist
[‘red’, ‘blue’, ‘green’, ‘orange’, ‘black’, ‘yellow’, ‘pink’]
>>> mylist.remove(‘blue’) حذف آیتم دلخواه
>>> mylist
[‘red’, ‘green’, ‘orange’, ‘black’, ‘yellow’, ‘pink’]
>>> mylist.pop(3) حذف آیتم براساس شماره آیتم
‘black’
>>> mylist
[‘red’, ‘green’, ‘orange’, ‘yellow’, ‘pink’]
>>> mylist.index(‘green’) شماره آیتم مورد نظر
1
>>> mylist.count(‘red’) شمارش تعداد یک آیتم در یک لیست
1
>>> mylist.reverse() معکوس کردن یک لیست
>>> mylist
[‘pink’, ‘yellow’, ‘orange’, ‘green’, ‘red’]
>>>

 

 

** لازم به  ذکر است که توابع بالا مربوط به لیست (آرایه ها) برای اعداد هم صدق می کند.

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)