تخمین قیمت ماشین

پیش بینی و تخمین قیمت خودرو

پیش بینی و تخمین قیمت خودرو

اگرچه پیش بینی قیمت خودرو و تخمین قیمت آن دو مبحث جدا به نظر میرسد اما در هر دو موضوع از یک سری ابزار ها استفاده می شود. پیش بینی قیمت خودرو بدین معناست که یک تاریخچه ای قیمت یک خودروی خاص درطی سال های گذشته در اختیار است، حال میخواهیم قیمت اتومبیل را براساس مشاهده ادامه مطلب…