تطبیق دو تصویر در متلب

آموزش پردازش تصویر – فصل پنجم کتاب پردازش تصویر گنزالس (قسمت دوم)

آموزش پردازش تصویر – فصل پنجم کتاب پردازش تصویر گنزالس (قسمت دوم)

تبدیلات هندسی روی تصاویر یک نمونه خاص از تبدیلات هندسی که به تبدیلات آفین (Affine transform) معروف است، شامل تغییر ابعاد(تغییر مقیاس)، چرخش، مورب کردن افقی و عمودی (shear) و جابجایی می باشد. طبق رابطه زیر می توان با استفاده از ماتریس تبدیل T نقاط w و z را روی نقاط x و y نگاشت مشاهده ادامه مطلب…